Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Επιχορηγήσεις για τον Δήμο Χίου


Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά επιτέλους η κεντρική διοίκηση ενισχύει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , με σκοπό να μπορέσουν αυτοί να ανταπεξέλθουν στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
Ο Δήμος Χίου με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, θα λάβει συνολικά 954.568,1 ευρώ

Πιο αναλυτικά : 
- Από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», κατανέμεται το ποσό των 101.432.301,34 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου 2012 σε όλους τους Δήμους της χώρας.


- Επίσης κατανέμονται 16.427.716,14 ευρώ, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2013, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Το ποσό αυτό αποτελεί το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της πέμπτης (Ε΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανώτερο σκοπό, το οποίο διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας.

Από τα χρήματα αυτά ο Δήμος Χίου συνολικά θα λάβει 126.263,04 ευρώ, τα οποία αναλογούν σε 70.226,90 ευρώ για "Λειτουργικές ανάγκες Ιανουαρίου" και 56.036,15 για "Επενδύσεις-Έργα Ιανουαρίου".

- Τέλος, κατανέμονται από το λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 18.500.000,00 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών (ΣΑΤΑ).
Στον Δήμο Χίου αναλογεί το ποσό των  193.760 ευρώ.

Στέφανος Καμπάς