Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΧΙΟΣ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ανα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

    Διάγραμμα κατοίκων ανά χωριό σύμφωνα με την απογραφή 2011Αυξομείωση πληθυσμού ανά χωριόΑπογραφή Πληθυσμού Νότιας Χίου - Κατοίκων 2001 - 2011
Περιγραφή
Μόνιμος Πληθυσμός 2011
Μόνιμος Πληθυσμός 2001
Μεταβολή Κάτοικοι
Μεταβολή %
Πυργίου
832
1134
-302
-26,6%
Νενήτα
924
1130
-206
-18,2%
Αρμόλια
442
595
-153
-25,7%
Βέσσα
113
230
-117
-50,9%
Καλαμωτή
706
822
-116
-14,1%
Θολόποταμι
692
792
-100
-12,6%
Βουνό
180
271
-91
-33,6%
Κοινής
146
236
-90
-38,1%
Λιθί
398
463
-65
-14,0%
Φλάτσια
76
111
-35
-31,5%
Μέσα Διδύμα
169
190
-21
-11,1%
Ελάτα
248
262
-14
-5,3%
Παγίδα
129
141
-12
-8,5%
Καταρράκτης
408
414
-6
-1,4%
 Έξω Διδύμα
40
41
-1
-2,4%
Μεστά
437
437
0
0,0%
Μυρμήγκι
92
86
6
7,0%
Καλλιμασιά
1.100
1062
38
3,6%
Πατρικά
120
79
41
51,9%
Ολύμποι
376
300
76
25,3%
7.628
8796
-1.168
-13,28%

ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ


Διάγραμμα κατοίκων ανά χωριό σύμφωνα με την απογραφή 2011Αυξομείωση πληθυσμού ανά χωριόΑπογραφή Πληθυσμού Βόρειας Χίου- Κατοίκων 2001 - 2011
Περιγραφή
Μόνιμος Πληθυσμός 2011
Μόνιμος Πληθυσμός 2001
Μεταβολή Κάτοικοι
Μεταβολή %
Καρδάμυλα
1.643
1900
-257
-13,5%
Αμάδες
140
306
-166
-54,2%
Βολισσός
313
474
-161
-34,0%
Παρπαριά
138
257
-119
-46,3%
Τρύπες
53
116
-63
-54,3%
Αγ. Γάλας
38
98
-60
-61,2%
Πιραμά
40
94
-54
-57,4%
Φυτά
17
70
-53
-75,7%
Καμπιά
50
99
-49
-49,5%
Πιτυός
257
305
-48
-15,7%
Διευχά
20
61
-41
-67,2%
Χάλανδρα
31
57
-26
-45,6%
Νενητούρια
53
73
-20
-27,4%
Μελανιός
7
23
-16
-69,6%
Σπαρτούντα
36
44
-8
-18,2%
Κουρούνια
75
79
-4
-5,1%
Λεπτόποδα
37
36
1
2,8%
Βλικι
108
104
4
3,8%
Κέραμος
37
28
9
32,1%
Νέα Ποταμιά
64
42
22
52,4%
Πισπιλούντα
60
21
39
185,7%

3.217
4.287
-1.070
-24,96%ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΙΟΣ

       Διάγραμμα κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 2011

Αυξομείωση πληθυσμού

Απογραφή Πληθυσμού Κεντρικής Χίου- Κατοίκων 2001 - 2011
Περιγραφή
Μόνιμος Πληθυσμός 2011
Μόνιμος Πληθυσμός 2001
Μεταβολή Κάτοικοι
Μεταβολή %
Αγ Γεωργης
579
758
-179
-23,6%
Καρυές
676
784
-108
-13,8%
Λαγκάδα
856
950
-94
-9,9%
Αυγώνυμα
14
65
-51
-78,5%
Βαβίλοι
209
246
-37
-15,0%
Συκιάδα
610
638
-28
-4,4%
Ανάβατος
1
4
-3
-75,0%
Σιδηρούντα
38
37
1
2,7%
Βασιλεωνοίκο
377
371
6
1,6%
Ζυφιάς
166
149
17
11,4%
Βερβεράτο
231
191
40
20,9%
Νεοχώρι
665
599
66
11,0%
Δαφνώνας
385
311
74
23,8%
Χαλκείος
950
844
106
12,6%
Βροντάδος
5.332
4993
339
6,8%
Θυμιανά
2.606
2079
527
25,3%
Πόλη της Χίου
26.850
25671
1.179
4,6%

40.545
38.690
1.855
4,79%
Για την επεξεργασία


Γιώργος Τούμπος

Τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα προέρχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε